Poučení o opravných prostředcích

 Úvodní stránka

Aktuality

Úřední deska

Historie

Fotogalerie

Battaglia

Odkazy

Kontakty

  • Proti rozhodnutí obce nebo obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

  • Jestliže obec nebo obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevyřídil žádost nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

  • Odvolání se podává prostřednictvím obce nebo obecního úřadu.

  • Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu předá starosta (tajemník) příslušnému referátu krajského úřadu.

  • Odvolání proti rozhodnutí obce v přenesené působnosti předá starosta radě obce.

  • Odvolání proti rozhodnutí rady obce v samostatné působnosti předá starosta zastupitelstvu obce.

  • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

  • Proti rozhodnutím rady obce nebo zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí přednostovi příslušného krajského úřadu.

  • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ©Michal Gutwirth 2010