Sbor dobrovolných hasičů Bratronice

 Úvodní stránka

Aktuality

Úřední deska

Historie

Fotogalerie

Battaglia

Odkazy

Kontakty

   
    „Dne 26. března 1905 sešli se všichni občané obce Bratronic do místnosti obecního starosty pana Václava Štrosa, by založili Sbor dobrovolných hasičů v Bratronicích. Přečten návrh stanov dle vzoru vydaného zemskou Ústřední hasičskou jednotou Království českého a schválen."
    Tento úvodní odstavec zahajuje jednatelskou knihu Sboru dobrovolných hasičů v Bratronicích a též se od této chvíle začíná odvíjet historie sboru. Bylo zvoleno vedení hasičského sboru, do jehož čela byl postaven první starosta František Harášek. Velitelem byl zvolen Antonín Ferlik, jeho náměstkem Vojtěch Slanec a jednatelem se stal Karel Slanec. Funkci pokladníka převzal František Lískovec. Nově ustavený sbor se několikrát sešel, aby získal potřebné zručnosti a znalosti při zásahu u požáru. A již o rok později mohli bratroničtí hasiči prokázat své dovednosti v sousední obci Mečichov, kde se 25. listopadu roku 1906  rozhořel oheň ve stavení Jana Švehly, ze kterého se postupně rozšířil i na sousední stodolu Václava Mráze. A následně pak 20. března 1907 zasahovali bratroničtí hasiči v Záboří u Víta Hrubeše, dlouholetého a velice známého hasičského činovníka a funkcionáře, který bratronické hasiče za svého života několikrát navštívil a veřejně také podporoval. První veřejné cvičení se v obci uskutečnilo 26. května 1907. Součástí cvičení bylo slavnostní svěcení nové stříkačky za účasti 10 okolních sborů v počtu 62 mužů. Při svěcení stříkačky stála kmotrou paní Marietta Battaglia, zastoupená slečnou Karoli Ferlikovou - dcerou správce velkostatku v Bratronicích.
    V dalších letech se z hasičské kroniky dozvídáme převážně o jednotlivých přehlídkách sboru, které konali nadřízení okrskoví či župní funkcionáři v letech, 1909, 1913, 1921, 1924, 1927 a 1935. V letech 1914 - 1918 narukovala část bratronických hasičů také na frontu první světové války, z níž se někteří spoluobčané domů nevrátili. Jejich památce je věnována pamětní deska, umístěná na návesní kapličce v samém středu obce. Do rodné obce se již nikdy z válečné fronty nevrátili zakládající členové hasičského sboru František Štros a František Vokroj. Na této pamětní desce jsou kromě zmíněných bratrů hasičů ještě jména dalších čtyř bratronických občanů a rodáků. Byli jimi: Václav Čapek, Josef Bálek, Václav Bálek a Josef Panuška.Plakát divadelního představení Furiant
    Také pro bratronické hasiče bylo významným posláním ochotnické divadlo. První představení pod názvem Furiant"  se konalo v neděli 14. února roku 1915 za velikého zájmu nejen domácích občanů, ale i okolní veřejnosti. Poslední divadlo, v pořadí již 15., sehráli bratroničtí hasiči v roce 1941.
    Protože bratronický hasičský sbor nebyl nikdy příliš početný, podařilo se prosadit uskutečnění prvého okrskového cvičení v obci  teprve 17. července 1927.  Zúčastnilo se jí celkem 12 okolních sborů a své zastoupení mělo i tehdejší okresní město Blatná. U příležitosti 25. výročí založení sboru proběhlo druhé okrskové cvičení dne 14. června 1931. Průběh cvičení byl obdobný jako u předešlého, s výjimkou veřejného ocenění zásluh za 25 let činnosti ve sboru. Vyznamenáni byli František Český, Vojtěch Slanec, Karel Slanec a Josef Lávička. Na oslavu 30 let činnosti sboru hasičů bylo uspořádáno třetí okrskové cvičení dne 6. června 1937. Tohoto cvičení se zúčastnily také sbory ze sousedící župy Horažďovické. Při této příležitosti byla také uctěna památka padlých vojáků za 1. světové války u místní pamětní desky. Při této soutěži také poprvé v historii sboru vystoupili se svojí skladbou i žáci. Další bratronickou oslavou bylo 20. výročí bitvy u Zborova, které si hasiči připomněli dne 1. července 1937. Do oslav byli zapojeni místní hasiči, ale také školní mládež a místní občané.
    Okupace Československa se citelně dotýkala i činnosti hasičů. Spolková činnost prakticky ustala a hasiči byli využíváni pouze k případné likvidaci vzniklých požárů. Řada činovníků byla v průběhu druhé světové války zatčena a mnozí se již domů nikdy nevrátili. K oživení hasičské činnosti došlo v Bratronicích až v průběhu roku 1948. 13.6. 1948 bylo v obci uspořádáno 4. okrskové cvičení spojené s oslavou 40. výročí založení sboru. Při této společenské události byla opravena místní kaplička a současně také hasičská zbrojnice, které byly značně poškozeny v období trvání druhé světové války a krátce po ní. Opravu provedli členové hasičského sboru společně s místními občany. Nebylo zapomenuto ani na předaní ocenění 4 členům za činnost a zásluhy ve sboru. Vyznamenáni byli: Vojtěch Slanec, František Český, Karel Slanec a Josef Lávička.
    Do života společenské organizace vstupují zákonitě také 50. léta, která se vyznačovala především nástupem komunistické moci a začínající násilnou kolektivizací českého venkova. Nevyhnula se ani Bratronicům, kde sídlila chudá šlechtická rodina Battagliů, kteří se ale chovali k bratronickým spoluobčanům vždy velice vstřícně, přátelsky a ohleduplně. Budiž bratronickým občanům vzdána čest, že nepodlehli poplatnosti tehdejší doby a zachovali se k této rodině velmi přátelsky, sousedsky a seriózně. Upřímnost a vzájemný vděk přetrvaly do současnosti.  100 let SDH Bratronice
    Významnou událostí pro místní hasičský sbor bylo přidělení motorové stříkačky PS 8, k níž došlo v červenci roku 1959. Součástí vybavení byla i příslušná výzbroj. Hodnota této techniky představovala v té době částku 12.000 Kčs. V následujících letech se členové sboru  podíleli především na brigádnické činnosti, zaměřené k podpoře a rozvoji obce, dále se pravidelně zúčastňovali protipožárních námětových cvičení, jakými byla např. dálková doprava vody a účast na okrskových a obvodových cvičeních. Ke zhodnocení této činnosti se konaly každoročně výroční členské schůze. V letech 1976 - 1978 byla v akci Z" také vybudována požární nádrž pro případ požáru v obci. Ještě v živé paměti zůstávají oslavy 100 let hasičského sboru v Bratronicích, které proběhly v červenci roku 2005. Toto významné výročí doprovázela nejen okrsková soutěž, ale ve večerních hodinách i taneční zábava.
    Při pohledu na délku členství ve sboru dobrovolných hasičů a s ohledem na vykonávané funkce měl nejdelší funkční období pan Vojtěch Slanec, který vykonával významné funkce ve sboru plných 46 roků, nejprve jako velitel a později jako starosta sboru. Také Miloslav Slanec patři k zasloužilým členům, neboť ve funkci starosty sboru působil nepřetržitě v letech 1951 - 1987. Ve funkci jednatele pracuje rovněž již 37 roků František Kotmel mladší. Dobrovolný hasičský sbor Bratronice se pravidelně po celou dobu svého trvání zúčastňuje hasičských soutěží, aktivů, školení, konferencí, zkoušek akceschopnosti a hlavně se podílí na likvidaci vzniklých požárů a jiných živelných pohrom a to nejen ve své obci, ale i ve svém okolí. Opomenout nelze ani dobrovolnou a nezištnou pomoc při opravách různých objektů v obci dále např. při sběru železného odpadu. V dřívějších dobách hasiči pomáhali při sušení sena v špatně přístupných místech, zalévání zemědělských plodin v období velkého sucha atd. Dlouholetou tradicí hasičů je také pořádání hasičských plesů a soutěží. Neodmyslitelnou a všemi vysoce ceněnou činností hasičských sborů bývá také účast při pohřbech svých členů a jejich rodinných příslušníků, tedy poslední rozloučení se zesnulými.Členové SDH Bratronice v roce 2005
    Tímto končí procházka více než stoletou historií bratronických hasičů, která ukazuje, že i v malé obci a s malým počtem členů se nechá vykonat mnoho potřebného a užitečného pro pomoc druhým v dobách nouze a ohrožení. Hasiči jsou vždy připraveni zasáhnout, když nastanou okolnosti, které vedou k jejich nasazení. Nechť vykročí bratroničtí hasiči do druhé stovky svojí existence se stejnou chutí a elánem, jako to učinili ti, kteří v roce 1905 dobrovolný sbor v obci založili.

 

   ©Michal Gutwirth 2010